Ngành nghề kinh doanh

Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh là một vấn đề tất yếu quan trọng. Nó luôn được đặt ra trước khi quyết định thành lập một doanh nghiệp cũng như trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan như Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 10 /2007/ QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Quy định ngành nghề kinh doanh trong hệ thống  pháp luật
Quy định về ngành nghề kinh doanh trong hệ thống pháp luật

Quyền của Doanh nghiệp trong việc lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.

Điều 7 Luật doanh nghiệp 2014 đã ghi nhận quyền của doanh nghiệp:

. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

Tự chủ cialis 20mg kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Các ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định.

Cách ghi ngành,nghề kinh doanh khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *